Roofs 2019-08-30 De vakopleidingen zijn populairder dan ooit

Bericht van TECTUM

Hoe gaat het opleidingsinstituut van de dakenbranche TECTUM om met de enorme vraag naar vakkrachten?

Karel-Jan Batenburg, directeur TECTUM

Sinds jaar en dag zijn de vakopleidingen van de bitumi­neuze en kunststof dakbedekkingsbranche de basis van het vakmanschap binnen de BIKUDAK-gemeenschap. En dat is een groot goed, laat dat duidelijk zijn. Het lijkt nogal een uitspraak: te beweren dat de vakoplei­dingen de basis van het BIKUDAK-vakmanschap zijn, maar dat is het eigenlijk ook weer niet.

Hoe zit het ook al weer? Even heel snel en technisch: de vakopleidingen zijn oorspronkelijk gemaakt op basis van beroepscompetentieprofielen. In de beroepscompetentieprofielen Dakdekker Bitumineus en Kunststof is door werknemers en werkgevers in deze branche neergeschreven wat een vakman op de verschillende niveaus als omschreven in de cao BIKUDAK zou moeten weten, kunnen en doen. Doordat e.e.a. een gezamenlijke inspanning is geweest van werknemers en werkgevers, kan worden gesteld dat dit document dus de basis van het vakmanschap omschrijft. En als op basis daarvan de vakopleidingen zijn uitgewerkt, dan worden zaken toch wel heel duidelijk.

Collectieve werkgever

Dit gaat overigens in elke bedrijfstak in Nederland op een vergelijkbare manier, dus daarin is BIKUDAK niet echt apart. Er is gewoon gewerkt en beschreven zoals het hoort. Echter, bij de uitvoering van de vakopleidingen heeft de bedrijfstak een weg gekozen, die behoorlijk afwijkt van (bijna) alle andere bedrijfstakken in Nederland. Vanzelfsprekend is er voor een intensieve samenwerking met een ROC (ROC Midden Nederland) gekozen, om ervan verzekerd te zijn dat de diploma’s ook werkelijk echte, door het Ministerie van OC & W erkende, diploma’s zijn. En geen bedrijfstakcertficaten, die ook wel enige waarde hebben, maar die vooral toch de waarde van het moment vertegenwoordigen en geen algemene, civiele werking (lees: erkenning) hebben. . Daarnaast is er een strikte uitvoering die, onder auspiciën van werkgevers- en werknemersorganisaties, verzekerd is van een zo breed ­mogelijk draagvlak. Dit naast de bestuurlijke verantwoordelijkheid van werkgevers middels het bestuur van TECTUM, met de nauwe samenwerking met de leveranciers binnen de branche, wordt alle stevig afgehecht.

In 2000 is, bij de oprichting van TECTUM, met deze manier van werken gestart, waarbij het opleidingsbedrijf niet alleen fungeert als de door de branche erkende opleider, ook middels een overeenkomst met ROC Midden Nederland, maar ook als collectieve werkgever. In dit laatste schuilt (veel van) de basis van de kracht van de vakopleidingen. Immers, we willen niet alleen maar goede vaklieden, maar zeker ook goed en zelfstandig functionerende werknemers. En ook hiervoor dienen mensen opgeleid te worden. Allemaal op dezelfde manier, waar je ook vandaan komt. Vandaar dat de bedrijfstak werkt met vier vestigingen, verspreid over het land. School is werk en andersom, dus ook voor de geleverde inspanningen tijdens de opleidingsdagen wordt gewoon het volledige loon doorbetaald. Zoals het hoort, wordt gevonden in de BIKUDAK-branche. En dan mag je ook wel wat eisen van mensen.

Er worden geen diploma’s geëist. Dat kan ook helemaal niet. Wat wel van een leerling-dakdekker gevraagd mag worden, is dat hij/zij zijn/haar uiterste best doet om dat diploma te halen. En wat je uiterste best doen is, dat staat een beetje in de sterren geschreven. Eigenlijk is dat het mooist te omschrijven als ‘normaal doen’. En als dat nog een vaag begrip is, kan het altijd nog eens gevraagd worden aan de werkgever. En dat is (bijna altijd) TECTUM..

Financiering

In de loop der jaren zijn honderden dakdekkers gediplomeerd geraakt. En dat kost een veel geld en inspanning. Inspanning van vooral de leerling-dakdekker zelf, geld van de bedrijven (via de inleentarieven), het Sociaal Fonds ­BIKUDAK door middel van de zeer substantiële bijdrage in de ­bekostiging en de leveranciers door middel van de ­sponsorachtige levering van materialen. Dit alles naast de bijdrage voortvloeiend uit de overeenkomst met ROC Midden Nederland.

Gelukkig is alles ook door kunnen gaan in de economische crisis van een aantal jaren terug. Nu er weer volop econo­mische groei is, ligt dat probleem gelukkig al weer jaren achter ons, maar heeft de bedrijfstak te maken met een heel ander probleem. Er is veel meer vraag naar opleiding dan de opleider van de bedrijfstak aan kan. Jaarlijks is er plek voor circa 140 deelnemers, medio september worden er zo’n 180 tot 190 inschrijvingen verwacht. De makkelijkste oplossing hierin is natuurlijk om alle aanvragen te honoreren. Zo gaat het meestal. De bedrijfstak heeft echter voor een andere oplossing gekozen. Is het niet vragen om problemen om, als het gaat om opleiden, altijd maar direct en volledig aan te sluiten op de vraag? Vooral als die vraag een bijna exorbitante groei doormaakt, hoe mooi en prachtig dat dan ook mag zijn? Dan verwordt opleiden tot het verkopen van ijs en daarnaast wordt het ook schier onbetaalbaar. Met wellicht de nadruk op het ene jaar alles en het andere jaar niets. Daarnaast moet de kwaliteit van opleiden voor alle leerling-dakdekkers natuurlijk ook gewaarborgd blijven.

Nee, na overleg tussen het bestuur van TECTUM en het bestuur van Sociaal Fonds BIKUDAK (VEBIDAK, FNV en CNV) is besloten het aantal opleidingsplaatsen wel tijdelijk voor het seizoen 2019-2020 uit te breiden naar circa 165. Er zal dan wel een wachtlijst ontstaan van ongeveer 30-40 leerling-dakdekkers, die hopelijk dan weer in februari 2020 grotendeels kunnen starten. Dus absoluut geen wanhoop, maar meer de weg van de geleidelijkheid gekozen. En van de betaalbaarheid, omdat het simpelweg niet kan, dat de financiële aanslag op het Sociaal Fonds BIKUDAK en op de uitvoeringsorganisatie TECTUM te groot en eigenlijk onaanvaardbaar wordt. De dakbedekkingsbedrijven en de leerling-dakdekkers zijn of worden geïnformeerd. Jammer dat er even gewacht moet worden, maar wat in het vat zit, verzuurt niet.

Want het leveren van kwaliteit en vakmanschap staat te allen tijde bovenaan! De plannen hiervoor vanaf het seizoen 2020-2021 zijn volop in ontwikkeling. Maar daarover later meer!

Labels