Roofs 2018-12-16 Smetlijn voor opleiden in BIKUDAK

Berichten van TECTUM

Volgens de Wet Educatie Beroepsonderwijs zijn mbo-studenten verplichthet praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf.Dit leren op de werkplek wordt de  beroepspraktijkvorming (bpv) genoemd. Bedrijven die zo’n leerwerkplek aanbieden, moeten daarvoor een ­erkenning hebben. Die erkenning van leerbedrijven is door de minister in ­handen ­gegeven van de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Karel-Jan Batenburg en Adri de Voest

Om als leerbedrijf erkend te worden, moet een bedrijf voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze zijn opgenomen in artikel 5 van het Reglement erkenning leerbedrijven SBB. Naast deze voorwaarden kent de bedrijfstak nog een sectorale aanvulling. Indien een bedrijf nog niet erkend is als leerbedrijf en wel een leerling-dakdekker wil gaan begeleiden, dan kunnen zij zich op onderstaande site aanmelden. Het is een digitaal aanmeldformulier waarop de bedrijfsgegevens ingevuld moeten worden. Na aanmelding ontvangt het bedrijf bericht van SBB en loopt de procedure.

https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden

Aanstaande leerbedrijven moeten eerst een erkenning ­aanvragen via de website van SBB.

Artikel 5: Voorwaarden voor erkenning

Het bedrijf of de organisatie wordt geacht:

  1. een goede leerplaats en werkzaamheden binnen de eigen arbeidsorganisatie te bieden die behoren tot de werkprocessen van het beroep waarvoor de ­onderwijsdeelnemer wordt opgeleid. Voor iedere onderwijsdeel­nemer is een relevante leerplaats in sociaal veilige ­omstandigheden beschikbaar;
  2. voldoende en deskundige begeleiding te bieden gericht op de onderwijsdeelnemer. Het leerbedrijf benoemt en faciliteert een deskundige praktijkopleider. Het profiel voor praktijkopleider wordt hierbij als maatstaf genomen;
  3. bereid te zijn tot samenwerking met de onderwijsinstelling en SBB en verstrekt daartoe de benodigde informatie;
  4. akkoord te gaan met de vermelding van de bedrijfs­gegevens in het openbare register leerbedrijven. Er kan sprake zijn van een onderbouwd verzoek tot uitzondering van vermelding in het openbaar register in het kader van de veiligheid van medewerkers van het leerbedrijf en/of de onderwijsdeelnemer. Hierbij worden de adresgegevens niet vermeld. De beoordeling om deze uitzondering toe te passen ligt bij SBB.

Sectorale aanvulling:

De praktijkopleider is door aantoonbare scholing voorbereid op zijn rol als praktijkopleider in de bouw en infra, waarbij expliciet aandacht is voor het begeleiden en beoordelen van studenten in wisselende teams, op wisselende werkplekken, met nadruk op veiligheid. De praktijkopleider houdt zijn deskundigheid als praktijkopleider - gericht op begeleiding en beoordeling van studenten in wisselende teams, op wisselende werkplekken, met nadruk op veiligheid - bij door middel van nascholing, intervisie of anderszins. (Zie www.s-bb.nl)

Zodra de erkenning is afgegeven, blijft deze vier jaar geldig. Eén keer in de vier jaar wordt het bedrijf (en daarmee de leermeester) door SBB getoetst als leerbedrijf. Vervolgens zal de erkenning met vier jaar worden verlengd. In uitzonderlijke gevallen kan de erkenning worden ingetrokken.

Eén van de voorwaarden voor erkenning is dat het bedrijf een goed opgeleide leermeester in dienst heeft. Voorheen werden deze leermeesters opgeleid en erkend in de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche door Fundeon. Door veran­de­ringen binnen het onderwijs en de bedrijfstak Bouw en Infra bestaat Fundeon sinds het najaar van 2015 niet meer. Alle taken rond de erkenning van leerbedrijven vielen vanaf dat moment onder verantwoordelijkheid van SBB ­(Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Gelukkig voor de BIKUDAK-sector kon er met SBB door TECTUM een afspraak gemaakt worden met betrekking tot de status van een door TECTUM samen met ROC Midden-Nederland te organiseren Leermeestercursus en Leermeester Nascholingsdag.

Leermeestercursus ROC Midden-Nederland en TECTUM

Die afspraken leidden tot een Leermeestercursus en Leermeester Nascholingsdag, die toegespitst is op de BIKUDAK-branche. De volledige leermeestercursus duurt twee dagen, de nascholing één dag. Het begeleiden van een leerling-dakdekker is een verantwoordelijke taak. Door het volgen van deze tweedaagse leermeestercursus leren de nieuwe leermeesters hier op de juiste wijze mee om te gaan. De cursus wordt gegeven door een ervaren trainer. Tijdens de cursus wordt onder andere aandacht besteed aan:

  • De opbouw van de opleiding en het administreren van de voortgang in het leerproces van de leerling-dakdekker (aan de hand van de Trajectmap);
  • Het aansturen en begeleiden van jonge collega’s;
  • Het communiceren en coachen van de leerling;
  • De veiligheid bij het opleiden op het dak.

Naast het begeleiden van leerlingen kan een leermeester verantwoordelijk zijn voor het afnemen en/of het beoordelen van eventuele praktijkexamens en keuzedelen, in samenwerking met TECTUM/ROC Midden-Nederland.

VAO-Dak

Ook de cursus VAO-Dak bleef in de afspraken van TECTUM en ROC Midden-Nederland met SBB opgenomen in de ­nascholingscyclus voor erkenning van leermeesters. Neemt de leermeester deel aan VAO-Dak, dan voldoet hij daarmee aan de nascholingsverplichting. Zijn erkenning als leermeester wordt daarmee met twee jaar verlengd.

Sinds schooljaar 2012 - 2013 kent de BIKUDAK-bedrijfstak de VAO-Dak en de VAK-Dakbezoeken. Erkend door sociale partners wordt met deze korte cursus de leermeester - met een leerling-dakdekker in de vakopleiding - op de werkplek ge­vraagd en ongevraagd aanvullende vaardigheden bijgebracht, die bij de begeleiding en beoordeling van leerling-dakdekkers nodig zijn. Er vinden twee werkplekbezoeken plaats. Het eerste bezoek vindt plaats aan het begin en het tweede bezoek tegen het einde van de de opleiding. Rode draad in deze bezoeken is de trajectmap van de leerling-dakdekker. De trajectmap is de leidraad voor werkgever en werknemer over de voortgang van het opleidingstraject in de relatie tot het ROC, kortom, een niet te missen voorwaarde voor adequaat en gestructureerd opleiden in (dak)vakmanschap.

Ofschoon de leermeester bepaalde taken in goed overleg kan delegeren aan een begeleidend vakman, gaat de focus van VAO-Dak voortaan uit naar de eindverantwoordelijke: de Leermeester. Immers: deze is met aantoonbare scholing erkend en dus goed voorbereid op zijn taken als begeleider en beoordelaar.

Zo geldt in de BIKUDAK-sector dat als de Leermeestercursus bij TECTUM/ROC Midden-Nederland is gevolgd, men opge­nomen wordt in het Bedrijfstakeigen Leermeesterregister. Dit register wordt voor de sector door TECTUM bijgehouden. Werd voorheen een leermeesterpas afgegeven, tegenwoordig kan men met de DakSkillCard digitaal aantonen dat men een up-to-date leermeester is.

Resultaten

Bij de start van het opleidingsjaar 2018-2019 kende de bedrijfstak 280 erkende leermeesters. Dit zijn werknemers van dakbedekkingsbedrijven, die ooit de Leermeestercursus hebben gevolgd en aansluitend telkens de Nascholing Leermeester, dan wel VAO-Dak hebben gevolgd. Omdat de verwachting was, dat een aantal Leermeesters niet meer in functie was, is een bezemactie opgezet. Alle leermeesters in het BIKUDAK leermeesterregister zijn vervolgens opgeroepen voor deelname aan de Nascholing of, indien ze een leerling in opleiding hadden, is er een afspraak voor VAO-Dak gemaakt.

Resultaat: 61 leermeesters gaven aan te willen stoppen, 87 ­leermeesters namen deel aan de Leermeester (Nascholing) en 132 leermeesters werden bezocht in het kader van VAO-Dak. Afgezet tegen het aantal werknemers dat valt onder de werking van de CAO BIKUDAK betekent dit per saldo dat er één leermeester op ongeveer tien dakdekkers in de branche beschikbaar is. Opleiden voor een mbo-opleiding lijkt soms tot een kunst te worden verheven in de bouw, maar bij de juiste investering in vooral inspanning en tijd, loont het. In combinatie met de inzet van collectieve middelen via het Sociaal Fonds BIKUDAK raakt via een ROC-opleiding jaarlijks ruim 5% van de BIKUDAK-beroepsbevolding mbo-gediplomeerd op niveau 2 of 3. Werkgevers, vakbonden, ROC Midden-Nederland en TECTUM laten zo duidelijk zien dat binnen een sector nog echt heel veel mogelijk is via een mbo-opleiding.

Labels