Roofs 2017-11-44 Een landschapspark op een tunneldek

Het Dak van het Jaar 2017

Met een tunneldek kun je verschillende dingen doen. In Soesterberg hebben ze er een park op aangelegd, dat tevens dienst doet als informatiecentrum. Met een gespoten dakbedekking, inclusief een polyestervlies en een beschermende folie, is er een gedegen ondergrond voor het park op het betonnen tunneldek gecreëerd. In de grondslag is een drainagesysteem geïntegreerd, die de waterhuishouding gaat verzorgen.

Tekst en foto’s: Joop Wilschut

De drukke provinciale weg N237 tussen Utrecht en Amersfoort scheidde jarenlang Soesterberg-Noord en het dorpshart van elkaar. Door de weg over een lengte van 200 meter te verlagen en te overkappen, zijn sinds juli 2016 de twee delen van het dorp eindelijk weer met elkaar verbonden.

Om de overkapping visueel weg te werken, is aansluitend op de infrastructurele werkzaamheden een park op het tunneldek aangelegd. Dit park heeft een link met de historie van het dorp en de voormalige Amerikaanse vliegbasis en moet voor een verbinding zorgen tussen beiden. Op termijn wordt het gebied tussen het park op het tunneldek en park Vliegbasis Soesterberg/Nationaal Militair Museum verder geoptimaliseerd.

Indeling

Het park heeft een totale oppervlakte van 5500 m2, ­voortkomend uit een lengte van circa 177 meter en een breedte van ongeveer 31 meter. Het is samengesteld uit ­verschillende elementen: beplanting, wandelpaden, een speelvloer met een speeltoestel in de vorm van een vliegtuig type F86, tegelbestratingen met zitelementen, grondkeringen van cortènstaal, een beeldentuin en infor­matieborden met een toelichting op de komst en het vertrek van de Amerikanen in Soesterberg. De grootste aandachttrekker zal zijn de Cougar helikopter die aan de oostzijde op de kop van het park zal komen te staan. De beplanting is zoveel mogelijk aangepast aan de bestaande begroeiing van de omgeving, zoals een glooiende heidevegetatie en enkele berken en naaldbomen. Er is gebruik gemaakt van soorten bos en heide. Groenblijvende, bladverliezende en besdragende planten, struiken en ­bomen wisselen elkaar af.

De speelvloer heeft een valbrekende ondergrond van ­kunst­gras in de kleur geel. Dit sluit daarmee goed aan op de halfverharding van Nobrecal op de wandelpaden. ­Nobrecal is een 100% natuurlijk restproduct met een hoog calciumcarbonaatgehalte dat afkomstig is uit kalksteengroeven. Het grote plein waar de helikopter komt te staan is bestraat met kleinformaat betontegels met een gele toplaag. Het kleinere pleintje aan de andere kopse kant van het park met een fietsenstalling is met dezelfde tegels bestraat.

Opbouw

De ondergrond van het park wordt dus gevormd door het betonnen tunneldek. Daarop is allereerst een gespoten dakbedekking aangebracht, bestaande uit een wortelwerende systeem van Novacell en Novaplast, inclusief een polyestervlies. Over deze dakbedekking is een beschermfolie gelegd. Vervolgens is een laag opgewaardeerde teelaarde van 200 mm dik aangebracht en daarop als toplaag een grondmengsel in dikte variërend van 200 tot 500 mm. De grondslag is glooiend en loopt ter plaatse van de bomen op tot 800 mm. Het maaiveld van het tunneldek is aangesloten op dat van de omgeving. Op sommige plaatsen zijn keerwanden geplaatst, nodig om de grondslag tegen te houden. Deze keerwanden of grondkeringen, in totaal 162 m1, zijn gemaakt van cortènstaal en variëren in hoogte tussen 250 en 700 mm.

Alvorens met de aanleg van de grondslag te beginnen, is eerst onderzocht of het tunneldek de extra belasting van zwaar materieel als vrachtwagens en rupskranen wel aankon. Uit berekeningen bleek dat dit geen bezwaar hoefde te zijn. Wel was er enig voorbehoud over de hogere belasting van de geplande heuveltjes in het park. Door een lichter grondmengsel toe te passen, bleef men binnen de eisen. Een alternatief was kunstmatige, lichte ophogingsmaterialen te gebruiken, maar daarvoor is niet gekozen. De beplating heeft nu meer ruimte om te wortelen.

Waterafvoer

Op 200 mm boven het tunneldek is een drainagesysteem aangelegd, bestaande uit geperforeerde kunststof buizen met een vezelachtige omhulling. Afwateren op de riolering was niet gewenst. De drainagebuizen liggen in de korte richting van het park parallel aan elkaar, op onderlinge afstanden van tien meter. De buizen sluiten aan de kant van de belendende bebouwing aan op een infiltratiedrain in de langsrichting. Rondom het speelterrein in het hart van het park zijn een aantal straatkolken opgenomen, als extra voorziening om het oppervlaktewater van de halfverharding af te voeren. De bestratingsvlakken op beide kopse uiteinden van het park voeren het hemelwater wel op een traditionele manier af naar de riolering.

Afwerking

Ter afronding van het geheel zijn er nog hekwerken geplaatst. Aan beide uiteinden heeft het betonnen tunneldek, boven de tunnelinritten zoals men dat noemt, opstanden. Daarop zijn hekwerken geplaatst met een figuratief, groen gecoat patroon, waarin men takken van struiken kan herkennen. Een derde hekwerk betreft een zogenaamd groenscherm van bouwstaalmatten en houten palen. Dit hekwerk met een lengte van 180 meter staat op een gemiddelde afstand van twee meter uit de erfgrens van de belendende bebouwing. Het moet op termijn dichtgroeien en daarmee de tuinmuren van de woonhuizen camoufleren.

Behalve de helikopter en de informatieborden, wordt er ook nog een monument ingericht ter nagedachtenis aan de Amerikanen. Dit wordt ingepast in de heidevegetatie aan de kopse kant van het landschapspark. Voor veel Soesterbergers geldt waarschijnlijk: wel uit het zicht maar niet uit het hart. ■

LandschapsPark boven N237, Soesterberg

  • Opdrachtgever Gemeente Soest, Soest
  • Ontwerp Afd. Openbare Ruimte Gemeente Soest, Soest
  • Hoofdaannemer KWS Infra Utrecht, Utrecht
  • Onderaannemer Van Kessel Sport en Cultuurtechniek, Buren (Hoofd- en onderaannemer zijn beiden een ­Koninklijke VolkerWessels onderneming)
  • Dakbedekking Kimmenade Nederland, Helmond

Labels